Zasoby - Dyplom za zasługi dla Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich nadany Wilhelmowi Zielosce.